Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu, kuinka KunnonMuutto Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja yrityksen palveluihin liittyen. 

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: KunnonMuutto Oy

Y-tunnus: 2960138-7 +358 400199627

Osoite: Harkkoraudantie 10 00700 HELSINKI

Puhelin: +358 400199627

Sähköposti: toimisto@kunnonmuutto.fi 

2. Rekisteröidyt 

Tarjouspyynnön täyttäneet henkilöt
Palvelumme tilaavat asiakkaat 

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin on tarpeellista toimintamme harjoittamista varten Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen perusteella (suostumus kerätty tarjouspyyntölomakkeella ja tapauskohtaisesti muulla tavoin kirjallisesti). Rekiste.röity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot Rekjsterissä voidaan käsitellä muun muas.sa seuraaviin ti etoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: Etu- ja sukunimi Osoitetiedot Puhelinnumero
Sähköpostiosoite Henkilötunnus (vain jos asiakas haluaa luottoa)
Tarjouspyyntölomakkeessa pyydetyt tiedot
Evästeiden avulla kerätyt tiedot 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tarkastusoikeutta voidaan käyttää maksuttomasti kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä voidaan veloittaa kohtuulliseksi arvioimamme korvaus todellisten kustannusten mukaisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja reksiterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Varmistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti häneltä itseltään.

7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset
Emme luovuta tietoja pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Sivustomme sisältää linkkejä myös toisille sivustoille. Emme ota vastuuta toisten sivustojen yksityisyyskäytännöistä. Luovutamme yhteystietoja tarvittaessa yhteistyökumppaneillemme, mikäli asiakkaan tilaama palvelu sen vaatii. 

8. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja viisi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen.
Tietojen säilytystarve vaihtelee riippuen siitä, mistä henkilötiedosta on kyse. Poistamme henkilötunnuksen sen jälkeen, kun lasku on maksettu.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee KunnonMuutto Oy:n asiakaspalvelusta vastaavat työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty turvatoimien avulla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt ja järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat rekisterinpitäjän palvelimella. 
Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. 

Rekisteri sijaitsee palvelimella toimistossa, jonne pääsy asiattomilta on estetty. 

Manuaaliset tiedot
Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista kotisivuillamme.