Kotimaanmuuttojen toimitusehdot

     1. Sovellettavuus

 

Tässä toimitusehtosopimuksessa KunnonMuutolla tarkoitetaan palveluntarjoajaa, ja asiakkaalla tarkoitetaan palvelun tilaajaa.

 

KunnonMuutto on vastuussa palvelun toteutumisesta näiden toimitusehtojen mukaisesti. KunnonMuutto vastaa myös työntekijöidensä sekä alihankkijoidensa toiminnasta palvelun toteuttamisessa.


 

      2.  Sopimus

2.1. Sopimuksen solmiminen

KunnonMuuton ja asiakkaan väliset sopimukset hyväksytään aina kirjallisesti lukuunottamatta tilauspäivänä toteutuvia palveluita, jotka voidaan myös hyväksyä muilla tavoin.

Sopimuksen kirjallisella hyväksymisellä tarkoitetaan sitä, että KunnonMuutto vahvistaa asiakkaalle tilauksen. Tilausvahvistuksen tulee aina sisältää palvelun ajankohta ja hintatiedot.

 

Tilausta ei vahvisteta KunnonMuuton toimesta mikäli asiakas ei ole antanut seuraavia tietoja kirjallisesti: maksutapa, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.


2.2. Sopimuksen sisältö

Muuttopalvelumme sisältää tavaroiden lastauksen muuttoautoon asiakkaan osoittamasta kohtuullisesta paikasta, tavaroiden kuljetuksen, sekä tavaroiden purkamisen asiakkaan osoittamaan kohtuulliseen paikkaan.

Kuljetuspalvelumme sisältää tavaroiden lastauksen kuljetusautoon asiakkaan osoittamasta kohtuullisesta paikasta, tavaroiden kuljetuksen, sekä tavaroiden toimituksen asiakkaan osoittamaan kohtuulliseen paikkaan.

Kaikki palvelumme noudattavat kunkin alan työehtosopimusta. Lisät, tauot ja muut ehdot huomioidaan asiakkaan laskussa. 

 

Palvelumme ei sisällä Sortti-aseman maksuja.

Jos asiasta ei erikseen sovita, emme tarjoa seuraavia palveluita:

 

 • ammatillista pätevyyttä edellyttävät asennustyöt

 • kiinteistön pintojen suojaaminen

 • erillistä vakuutusta vaativien arvoesineiden kuljetus

 • erityisen raskaiden esineiden kuten pianojen, kassakaappien, pelikoneiden tai muiden vastaavanlaisten raskaiden esineiden kuljetuksia tai muuttoja

 • erityisen korkean onnettomuusriskin omaavien tuotteiden kuljetus

 • eläinten kuljetus

 • lemmikkieläinten asuin- ja kuljetusesineiden kuten akvaarioiden tai terraarioiden kuljetukset

 • siivouspalvelut

 • lasisten, keraamisten tai muuten erityisen herkkien esineiden kuljetus

 • elävien kasvien kuljetukset

 • lämpösäädeltyjen esineiden kuljetus

 • muuttolaatikot

 • pakkausmateriaalit


 

KunnonMuutto vuokraa muuttolaatikot sekä tilaa asiakkaan erikseen tilaamat suojaustarpeet kolmannelta osapuolelta, ja täten laatikoiden toimitus- ja noutoajat määräytyvät kolmannen osapuolen aukioloaikojen mukaisesti. Viikonloppuisin tai pyhinä toimitettavista tai noudettavista laatikoista peritään erillinen maksu.

 

KunnonMuutto tarjoaa opiskelijoille ja eläkeläisille -10% alennuksen, joka koskee palvelun hintaa (esim. muutto tai kuljetus). Alennusta ei siis anneta esim. muuttolaatikoista, matkakorvauksesta tai Sortti-aseman hävitysmaksusta.

3. Asiakkaan velvollisuudet


Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa KunnonMuutolle kirjallisesti kaikki palvelun onnistumisen kannalta olennaiseksi katsottu informaatio.
 

Tämänlaista informaatiota on:

 • kuljetusten osoitetiedot

 • asiakkaan puhelinnumero

 • kiinteistöjen pinta-alat ja huoneiden määrät

 • mahdollisten varastotilojen sijainti ja koko

 • tilaa vievät esineet

 • kodinkoneet

 • erityistä huomiota vaativat esineet

 • muuttolaatikoiden määrä ja laatu

 • työturvallisuutta heikentävät seikat

 • kohdassa 2.2 listatut palvelunsopimiseen vaikuttavat seikat

 • lista arvokkaista ja erityisen helposti särkyvistä tavatoista ja esineistä kuten posliinista, tauluista ja antiikkiesineistä, joka sisältää tavarakohtaiset hinta-arviot
   

KunnonMuutto edellyttää näitä tietoja ennen sopimuksen solmimista.

 

Jos asiakas jättää tavaroita ilmoittamatta on tavarat, sekä niiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot asiakkaan vastuulla.

Mikäli KunnonMuutolta on tilattu kaksi muuttajaa toimittamaan muuttoa, on asiakkaan vastuulla vartioida muutettavia tavaroita muuton ajan. KunnonMuutto ei ole velvollinen korvaamaan varastettua omaisuutta, jos henkilökuntaa ei ole tilattu tarpeeksi valvontaa varten. Jos KunnonMuutolta tilataan kolme tai useampi muuttaja, järjestyy vartiointi KunnonMuuton toimesta. 


 

4. KunnonMuuton velvollisuudet

 

KunnonMuuton velvollisuutena on suorittaa palvelu resurssinsa huomioiden mahdollisimman ekologisesti, asiaankuuluvalla ammattimaisuudella ja tilanteen vaatimalla huolellisuudella. KunnonMuuton tulee ottaa huomioon palvelun hintatarjousta muodostaessa sekä palvelua suorittaessa asiakkaan etu. KunnonMuutolla on salassapitovelvollisuus kaikesta asiakkaaseen liittyvästä informaatiosta.

 

KunnonMuutto on vastuussa kaikesta asiakkaan kuljetuksen kohteena olevasta tavarasta tiekuljetussopimuslain edellytysten mukaisesti.  

 

KunnonMuutolla on tiekuljetusvakuutus sekä toiminnan vastuuvakuutus.

 

KunnonMuutto sitoutuu antamaan kysyttäessä neuvoja tavaroiden pakkaamiseen oikeaoppisesti, jos asiakas on päättänyt hoitaa pakkaamisen itse.

 

KunnonMuutto tarkistaa asiakkaan listaamat arvokkaat ja helposti särkyvät esineet palvelusuoritteen alussa ja lopussa.

 

Mikäli asiakas on pakannut irtaimistonsa itse muuttolaatikoihin, jätesäkkeihin tai muihin vastaaviin pakkauksiin, tarkistaa KunnonMuutto pakkauksen laadun ulkoisesti. Mikäli KunnonMuutto huomaa pakkauksessa huomautettavaa, se mainitsee niistä asiakkaalle jolloin on hänen vastuullaan päättää pakataanko tavarat paremmin vai kuljetetaanko ne asiakkaan vastuulla.

 

Pakkaamattomaan tai suojaamattomaan irtaimistoon syntyneet vahingot eivät ole KunnonMuuton vastuulla.

 

Huonekalut eivät sisälly irtaimistoon vaan niiden suojaaminen autossa on KunnonMuuton vastuulla.

 

KunnonMuutto ei ota vastuuta asiakkaan väärin tai huonosti pakkaamista tavaroista.

 

KunnonMuutto ei korvaa asiakkaan huolimattomuudesta, väärin pakkauksesta tai laiminlyönnistä aiheutuneita vahinkoja kuljetuksissa.

 

Tilanteissa, joissa asiakas itse kantaa samaa esinettä KunnonMuuton edustajan kanssa, on asiakas vastuussa esineestä kantamisen ajan.

 

 

5. Hinnoitteluperusteet

 

KunnonMuuton hinnastot löytyvät KunnonMuuton kotisivuilta ja asiakas saa ne pyytämällä. Kaikki yksityishenkilöille myytävien palvelujen hinnat sisältävät arvonlisäveron.

KunnonMuutto veloittaa asiakkaalta seuraavanlaiset lisät: k
lo: 22-06 yölisä 20%, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 100% pyhälisä. Viikonloppuisin (pe-su) veloitetaan myös iltalisä 10% klo: 18-22. Käytössä voi myös olla ruuhkalisä, joka sovitaan erikseen. 

KunnonMuuton ja asiakkaan välisessä sopimuksessa määritellään palvelun maksuehdot.

Jos asiakas ei maksa laskua ajallaan, veloittaa KunnonMuutto viivästyskorkoa Suomen Pankin ilmoittaman viivästyskoron mukaisesti.

 

Laskutus alkaa siitä kun KunnonMuuton työntekijä lähtee KunnonMuuton toimitilalta tai edellisen palvelun päättymisosoitteesta. Vaihtoehtoisesti KunnonMuutto ja asiakas voivat sopia matkakorvauksen, jolloin laskutus alkaa KunnonMuuton saapuessa palvelun alkamisosoitteeseen.

Ulkomaankuljetuksissa hinnoittelu perustuu kuutiomäärään ja painoon, ellei muusta erikseen sovita. Kuljetettavat tavarat tarkistusmitataan KunnonMuuton toimistolla. 

 


6. Palvelutilauksen peruuttaminen ja palvelusopimuksen purkaminen

 

Muutot:

Asiakas voi peruuttaa sopimuksen viimeistään viisi päivää ennen sovittua ajankohtaa.

 

Kuljetukset:

Asiakas voi peruuttaa sopimuksen viimeistään kolme päivää ennen sovittua ajankohtaa.

 

Mikäli asiakas peruuttaa muuton yksi-viisi päivää tai kuljetuksen yksi-kolme päivää ennen palvelun toteuttamista on asiakas velvollinen korvaamaan 50% palvelun hinnasta KunnonMuutolle. Mikäli asiakas peruuttaa muuton tai kuljetuksen palvelun toteuttamispäivänä ilman todistettavaa hyvää syytä, kuten sairaskohtausta, kuolemaa, onnettomuutta tai muuta kohtuulliseksi katsottavaa syytä on asiakas velvollinen korvaamaan 100% palvelun hinnasta KunnonMuutolle.


 

KunnonMuutto voi purkaa palvelusopimuksen mikäli asiakas on laiminlyönyt kohdassa kolme mainittua ilmoitusvelvollisuutttaan tai muita sopimuskohtaisia ehtoja (esimerkiksi kantoavuksi sitoutunut asiakas ei ole kantoapuna). Tässä tilanteessa asiakas on korvausvelvollinen kohdassa kahdeksan määritetyin seuraamuksin.
 

 

7. KunnonMuuton korvausvelvollisuus

 

KunnonMuutto on korvausvelvollinen mikäli se aiheuttaa vahinkoa asiakkaan omaisuudelle huolimattomuudellaan, vahingossa tai tahallaan. Mikäli KunnonMuutto pystyy osoittamaan esineiden rikkoutumisen, katoamisen tai vaurioitumisen johtuneen kohdassa neljä määritellyistä asioista, KunnonMuutto ei ole korvausvelvollinen.

 

KunnonMuutto ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa tavaraa kannetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tämänlaisissa tilanteissa on tavara asiakkaan vastuulla. Tässä yhteydessä tavaralla tarkoitetaan esimerkiksi kaappeja tai muita kahta kantajaa edellyttäviä esineitä.

 

Korvausvelvollisuus ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

 

KunnonMuutto ei ole velvollinen korvaamaan esineitä mikäli on osoitettavissa niiden olleen huonolaatuisia tai -kuntoisia, väärin koottuja tai valmistusvirheellisiä ennen palvelun suorittamisen aloittamista.

 

KunnonMuuton korvausvelvollisuus rajoittuu yksityismuuttojen kuljetuksissa tiekuljetussopimuslain mukaiseen korvaukseen. Asiakkaan irtaimiston, esineiden tai muiden kuljetuksessa olevien tavaroiden kadotessa korvaus on enimmillään 20 euroa kilolta  Suomen sisäisissä kuljetuksissa.

KunnonMuutto varaa kaikkiin, paitsi päivän ensimmäisiin keikkoihin kolmen tunnin liukumavaran. Tämän liukumavaran sisällä tapahtuvia aikataulumuutoksia ei KunnonMuutto korvaa. 

KunnonMuutto ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa maiden välisiä rajoja suljetaan, edustajamme joutuu karanteeniin tai muu KunnonMuuton vaikutusalueen ulkopuolinen ongelmatilanne ilmenee.  

 

Asiakkaan on mahdollista ottaa omaisuudelleen tai osalle siitä erillinen muuttovakuutus omaan laskuunsa.


 

8. Asiakkaan korvausvelvollisuus

 

Asiakas on korvausvelvollinen omalla toiminnallaan aiheuttamaan vahingosta KunnonMuuton brändille, omaisuudelle tai henkilökunnalle.

Mikäli KunnonMuutto purkaa asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen kohdassa kuusi määritetyistä syistä johtuen, on asiakas velvollinen korvaamaan täyden palvelusopimuksessa määritetyn hinnan.9. Reklamaatio

 

Asiakkaalla on oikeus tehdä reklamaatio kirjallisesti 14 päivän sisällä palvelun toteuttamisesta.


10. Riitatilanteet

Riiitatilanteissa KunnonMuutto pyrkii aina sopimaan asian suoraan asiakkaan kanssa. Mikäli sopimukseen ei päästä voi asiakas aina olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on suomeksi 071 873 1901 ja ruotsiksi numerosta 071 873 1902.

 

Mikäli kumpikaan yllä mainituista tavoista ei johda sopuun voi asiakas kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. Jos asia viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi se tapahtuu KunnonMuuton toimipaikan yleisessä alioikeudessa mutta asiakas voi halutessaan viedä haasteen oman asuinpaikkansa yleiseen alioikeuteen. 

Tilaamalla palvelun tilaaja hyväksyy toimitusehdot sekä tietosuojarekisterin.
KunnonMuutto pidättää kaikki oikeudet näiden palveluehtojen muuttamiseen.

 
 
 
 
 • facebook-719085_1280 kopio
 • instagram
 • youtubelogo

helsinki