Toimitusehdot

Kotimaanmuuttojen ja -kuljetusten toimitusehdot

(ulkomaanmuuttojen ehdot alempana)

1. Sovellettavuus

Tässä toimitusehtosopimuksessa KunnonMuutolla tarkoitetaan palveluntarjoajaa, ja asiakkaalla tarkoitetaan palvelun tilaajaa.

KunnonMuutto on vastuussa palvelun toteutumisesta näiden toimitusehtojen mukaisesti. KunnonMuutto vastaa myös työntekijöidensä sekä alihankkijoidensa toiminnasta palvelun toteuttamisessa.

2.  Sopimus

2.1. Sopimuksen solmiminen

KunnonMuuton ja asiakkaan väliset sopimukset hyväksytään aina kirjallisesti lukuunottamatta tilauspäivänä toteutuvia palveluita, jotka voidaan myös hyväksyä muilla tavoin.

Sopimuksen kirjallisella hyväksymisellä tarkoitetaan sitä, että KunnonMuutto vahvistaa asiakkaalle tilauksen. Tilausvahvistuksen tulee aina sisältää palvelun ajankohta ja hintatiedot. KunnonMuutto ei ole velvollinen suorittamaan palvelua ennen kuin tilattu palvelu on maksettu.

Tilausta ei vahvisteta KunnonMuuton toimesta mikäli asiakas ei ole antanut seuraavia tietoja kirjallisesti: maksutapa, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

2.2. Sopimuksen sisältö

Muuttopalvelumme sisältää tavaroiden lastauksen muuttoautoon asiakkaan osoittamasta kohtuullisesta paikasta, tavaroiden kuljetuksen, sekä tavaroiden purkamisen asiakkaan osoittamaan kohtuulliseen paikkaan.

Kuljetuspalvelumme sisältää tavaroiden lastauksen kuljetusautoon asiakkaan osoittamasta kohtuullisesta paikasta, tavaroiden kuljetuksen, sekä tavaroiden toimituksen asiakkaan osoittamaan kohtuulliseen paikkaan.

Kaikki palvelumme noudattavat kunkin alan työehtosopimusta. Lisät, tauot ja muut ehdot huomioidaan asiakkaan laskussa.

 

Palvelumme ei sisällä Sortti-aseman maksuja.

Jos asiasta ei erikseen sovita, emme tarjoa seuraavia palveluita:

 

 • ammatillista pätevyyttä edellyttävät asennustyöt
 • kiinteistön pintojen suojaaminen
 • erillistä vakuutusta vaativien arvoesineiden kuljetus
 • erityisen raskaiden esineiden kuten pianojen, kassakaappien, pelikoneiden tai muiden vastaavanlaisten raskaiden esineiden kuljetuksia tai muuttoja
 • erityisen korkean onnettomuusriskin omaavien tuotteiden kuljetus
 • eläinten kuljetus
 • lemmikkieläinten asuin- ja kuljetusesineiden kuten akvaarioiden tai terraarioiden kuljetukset
 • siivouspalvelut
 • lasisten, keraamisten tai muuten erityisen herkkien esineiden kuljetus
 • elävien kasvien kuljetukset
 • lämpösäädeltyjen esineiden kuljetus
 • muuttolaatikot
 • pakkausmateriaalit

KunnonMuutto vuokraa muuttolaatikot sekä tilaa asiakkaan erikseen tilaamat suojaustarpeet kolmannelta osapuolelta, ja täten laatikoiden toimitus- ja noutoajat määräytyvät kolmannen osapuolen aukioloaikojen mukaisesti. Viikonloppuisin tai pyhinä toimitettavista tai noudettavista laatikoista peritään erillinen maksu.

 

KunnonMuutto tarjoaa opiskelijoille -10% alennuksen, joka koskee max 14-kuutioista muuttoautoa. Alennus annetaan palvelun hinnasta (esim. muutto tai kuljetus). Alennusta ei siis anneta esim. muuttolaatikoista tai Sortti-aseman hävitysmaksusta.

3. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa KunnonMuutolle kirjallisesti kaikki palvelun onnistumisen kannalta olennaiseksi katsottu informaatio.

Tämänlaista informaatiota on:

 • kuljetusten osoitetiedot
 • asiakkaan puhelinnumero
 • kiinteistöjen pinta-alat ja huoneiden määrät
 • mahdollisten varastotilojen sijainti ja koko
 • tilaa vievät esineet
 • kodinkoneet
 • erityistä huomiota vaativat esineet
 • muuttolaatikoiden määrä ja laatu
 • työturvallisuutta heikentävät seikat
 • kohdassa 2.2 listatut palvelunsopimiseen vaikuttavat seikat
 • lista arvokkaista ja erityisen helposti särkyvistä tavatoista ja esineistä kuten posliinista, tauluista ja antiikkiesineistä, joka sisältää tavarakohtaiset hinta-arviot

KunnonMuutto edellyttää näitä tietoja ennen sopimuksen solmimista.

 

Jos asiakas jättää tavaroita ilmoittamatta on tavarat, sekä niiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot asiakkaan vastuulla.

Mikäli KunnonMuutolta on tilattu kaksi muuttajaa toimittamaan muuttoa, on asiakkaan vastuulla vartioida muutettavia tavaroita muuton ajan. KunnonMuutto ei ole velvollinen korvaamaan varastettua omaisuutta, jos henkilökuntaa ei ole tilattu tarpeeksi valvontaa varten. Jos KunnonMuutolta tilataan kolme tai useampi muuttaja, järjestyy vartiointi KunnonMuuton toimesta.

4. KunnonMuuton velvollisuudet

KunnonMuuton velvollisuutena on suorittaa palvelu resurssinsa huomioiden mahdollisimman ekologisesti, asiaankuuluvalla ammattimaisuudella ja tilanteen vaatimalla huolellisuudella. KunnonMuuton tulee ottaa huomioon palvelun hintatarjousta muodostaessa sekä palvelua suorittaessa asiakkaan etu. KunnonMuutolla on salassapitovelvollisuus kaikesta asiakkaaseen liittyvästä informaatiosta.

KunnonMuutto on vastuussa kaikesta asiakkaan kuljetuksen kohteena olevasta tavarasta tiekuljetussopimuslain edellytysten mukaisesti.

KunnonMuutolla on tiekuljetusvakuutus sekä toiminnan vastuuvakuutus.

KunnonMuutto sitoutuu antamaan kysyttäessä neuvoja tavaroiden pakkaamiseen oikeaoppisesti, jos asiakas on päättänyt hoitaa pakkaamisen itse.

KunnonMuutto tarkistaa asiakkaan listaamat arvokkaat ja helposti särkyvät esineet palvelusuoritteen alussa ja lopussa.

Pakkaamattomaan tai suojaamattomaan irtaimistoon syntyneet vahingot eivät ole KunnonMuuton vastuulla.

KunnonMuutto ei ota vastuuta asiakkaan väärin tai huonosti pakkaamista tavaroista.

KunnonMuutto ei korvaa asiakkaan huolimattomuudesta, väärin pakkauksesta tai laiminlyönnistä aiheutuneita vahinkoja kuljetuksissa.

Tilanteissa, joissa asiakas itse kantaa samaa esinettä KunnonMuuton edustajan kanssa, on asiakas vastuussa esineestä kantamisen ajan.

5. Hinnoitteluperusteet

KunnonMuuton hinnastot asiakas saa pyytämällä. Kaikki yksityishenkilöille myytävien palvelujen hinnat sisältävät arvonlisäveron.

KunnonMuutto veloittaa asiakkaalta seuraavanlaiset lisät: klo: 22-06 yölisä 20%, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 100% pyhälisä. Iltalisä 10% klo: 18-22. Käytössä voi myös olla ruuhkalisä, joka sovitaan erikseen.

KunnonMuuton ja asiakkaan välisessä sopimuksessa määritellään palvelun maksuehdot. KunnonMuutto Oy ei tarjoa luottoa kuluttaja-asiakkaille, ja maksu veloitetaan etukäteen. Mahdolliset muuton aikana ilmenneet lisäpalvelut ja materiaalit veloitetaan välittömästi muuton päätyttyä.

Jos asiakas ei maksa laskua ajallaan, veloittaa KunnonMuutto viivästyskorkoa Suomen Pankin ilmoittaman viivästyskoron mukaisesti.

Laskutus alkaa kun KunnonMuuton muuttoauto lähtee KunnonMuuton toimitilalta ja päättyy, kun muuttoauto palaa KunnonMuuton toimitilalle.

6. Palvelutilauksen peruuttaminen ja palvelusopimuksen purkaminen

Muutot:

Asiakas voi peruuttaa sopimuksen viimeistään viisi päivää ennen sovittua ajankohtaa.

Kuljetukset:

Asiakas voi peruuttaa sopimuksen viimeistään kolme päivää ennen sovittua ajankohtaa.

Mikäli asiakas peruuttaa muuton yksi-viisi päivää tai kuljetuksen yksi-kolme päivää ennen palvelun toteuttamista on asiakas velvollinen korvaamaan 50% palvelun hinnasta KunnonMuutolle. Mikäli asiakas peruuttaa muuton tai kuljetuksen palvelun toteuttamispäivänä ilman todistettavaa hyvää syytä, kuten sairaskohtausta, kuolemaa, onnettomuutta tai muuta kohtuulliseksi katsottavaa syytä on asiakas velvollinen korvaamaan 100% palvelun hinnasta KunnonMuutolle.

KunnonMuutto voi purkaa palvelusopimuksen mikäli asiakas on laiminlyönyt kohdassa kolme mainittua ilmoitusvelvollisuutttaan tai muita sopimuskohtaisia ehtoja (esimerkiksi kantoavuksi sitoutunut asiakas ei ole kantoapuna). Tässä tilanteessa asiakas on korvausvelvollinen kohdassa kahdeksan määritetyin seuraamuksin.

7. KunnonMuuton korvausvelvollisuus

KunnonMuutto on korvausvelvollinen mikäli se aiheuttaa vahinkoa asiakkaan omaisuudelle huolimattomuudellaan, vahingossa tai tahallaan poislukien tilanteet, joissa pystytään osoittamaan, että vahinko johtui asiakkaan huolimattomuudesta tai puutteellisista muuttoon liittyvistä tiedoista tai valmisteluista. Mikäli KunnonMuutto pystyy osoittamaan esineiden rikkoutumisen, katoamisen tai vaurioitumisen johtuneen kohdassa neljä määritellyistä asioista, KunnonMuutto ei ole korvausvelvollinen.

KunnonMuutto ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa tavaraa kannetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tämänlaisissa tilanteissa on tavara asiakkaan vastuulla. Tässä yhteydessä tavaralla tarkoitetaan esimerkiksi kaappeja tai muita kahta kantajaa edellyttäviä esineitä.

Korvausvelvollisuus ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

KunnonMuutto ei ole velvollinen korvaamaan esineitä mikäli on osoitettavissa niiden olleen huonolaatuisia tai -kuntoisia, väärin koottuja tai valmistusvirheellisiä ennen palvelun suorittamisen aloittamista.

KunnonMuuton korvausvelvollisuus rajoittuu yksityismuuttojen kuljetuksissa tiekuljetussopimuslain mukaiseen korvaukseen. Asiakkaan irtaimiston, esineiden tai muiden kuljetuksessa olevien tavaroiden kadotessa korvaus on enimmillään 20 euroa kilolta Suomen sisäisissä kuljetuksissa.

KunnonMuutto varaa kaikkiin, paitsi päivän ensimmäisiin keikkoihin kolmen tunnin liukumavaran. Tämän liukumavaran sisällä tapahtuvia aikataulumuutoksia ei KunnonMuutto korvaa.

KunnonMuutto ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa maiden välisiä rajoja suljetaan, edustajamme joutuu karanteeniin tai muu KunnonMuuton vaikutusalueen ulkopuolinen ongelmatilanne ilmenee.

Asiakkaan on mahdollista ottaa omaisuudelleen tai osalle siitä erillinen muuttovakuutus omaan laskuunsa.

8. Asiakkaan korvausvelvollisuus

Asiakas on korvausvelvollinen omalla toiminnallaan aiheuttamaan vahingosta KunnonMuuton brändille, omaisuudelle tai henkilökunnalle.

Mikäli KunnonMuutto purkaa asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen kohdassa kuusi määritetyistä syistä johtuen, on asiakas velvollinen korvaamaan täyden palvelusopimuksessa määritetyn hinnan.

9. Reklamaatio

Asiakkaalla on oikeus tehdä reklamaatio kirjallisesti 14 päivän sisällä palvelun toteuttamisesta.

10. Riitatilanteet

Riitatilanteissa KunnonMuutto pyrkii aina sopimaan asian suoraan asiakkaan kanssa. Mikäli sopimukseen ei päästä voi asiakas aina olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on suomeksi 071 873 1901 ja ruotsiksi numerosta 071 873 1902.

Mikäli kumpikaan yllä mainituista tavoista ei johda sopuun voi asiakas kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. Jos asia viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi se tapahtuu KunnonMuuton toimipaikan yleisessä alioikeudessa mutta asiakas voi halutessaan viedä haasteen oman asuinpaikkansa yleiseen alioikeuteen.

Tilaamalla palvelun tilaaja hyväksyy toimitusehdot sekä tietosuojarekisterin.

KunnonMuutto pidättää kaikki oikeudet näiden palveluehtojen muuttamiseen.

Toimitusehdot päivitetty 16.2.2021

Ulkomaanmuuttojen ja varastoinnin toimitusehdot

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan muutto- ja kuljetuspalvelu KunnonMuutto Oy:n tuottamiin palveluihin asiakkaalle Suomen ulkopuolella.

 1. Palvelut ja työsuoritukset

2.1 Toimeksiannot

– Toimeksiannoiksi luetaan kaikki ne työsuoritukset, jossa KunnonMuutto Oy tai KunnonMuutto Oy:n alihankkija on toimittanut asiakkaalle kuljetus/muuttopalveluita tai muuttomateriaaleja.

2.2 Toimeksiannon peruuttaminen

– Ulkomaanmuutoissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 12vrk ennen sovittua työsuoritusta. Muuten KunnonMuutto Oy:llä on oikeus laskuttaa sovitusta työstä 30% vastaava korvaus.

2.3 Ylivoimainen este ( Force majeure )

– KunnonMuutto Oy:n tulee viipymättä ilmoittaa asiakkaalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä.

– Ylivoimainen este oikeuttaa asiakkaan sekä KunnonMuutto Oy:n luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että asiakas on velvollinen maksamaan jo tehdystä työsuorituksesta. KunnonMuutto Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kuluja.

2.4 Mikäli työsuoritus poikkeaa merkittävästi tilauksesta, joka on kirjallisesti tai suullisesti sovittu, esim. tavaramäärä on ilmoitettua suurempi tai että asiakas teettää tilauksen ulkopuolisia töitä, on KunnonMuutto Oy:llä oikeus veloittaa näistä töistä erikseen tai kieltäytyä tekemästä tilauksen ulkopuolisia töitä.

2.5 KunnonMuutto Oy ei ole velvollinen tekemään kalusteiden purku- tai kokoamistöitä, sähkö- sekä putkitöitä (esim. valaisinten/pesukoneiden irrotus/asennus ) mikäli näin ei ole erikseen sovittu.

2.6 Kassakaappien, pianojen sekä muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot tulee aina sopia KunnonMuutto Oy:n kanssa erikseen.

2.7 Asiakas vastaa siitä, että muuttoauto pääsee asunnon eteen. Asiakkaan tulee varata muuttoautolle tarvittava tila. Muuttoautolle tulee varata pituutta 15 metriä, leveyttä 2,75 ja korkeutta 4,10 metriä. Asiakkaan tulee myös huolehtia, että muuttoautolla pääsee paikalle ilman painorajoitteita. Auto painaa 19 000kg. Sopimuksesta KunnonMuutto Oy voi myös hoitaa asiakkaalle parkkiluvan.

2.8 Asiakkaan vastuulla on lukea KunnonMuutto Oyn tarjoamat muuttoinfot. 

2.9 Muutoissa, joissa asiakas on tilannut pelkän kuljettajan on asiakkaan vastuulla kantaa tavarat autolle.

 1. Reklamaatiot ja korvausvastuut

3.1 Mikäli KunnonMuutto Oy:n suorittaman työsuorituksen aikana rikkoontuu asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio KunnonMuutto Oy:lle 14vrk kuluessa palvelun toteuttamisesta. Ellei näin toimita, on KunnonMuutto Oy vastuusta vapaa.

3.2 Asiakkaan on selkeästi pystyttävä todentamaan tapahtunut vahinko, joka on johtanut tavaroiden tai muun omaisuuden vaurioitumiseen. Ellei näin toimita, on KunnonMuutto Oy vastuusta vapaa.

3.3 KunnonMuutto Oy:n kaikkiin kuljetuksiin sisältyy Tiekuljetussopimuslain mukainen kuljetusvastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen korvaus on enimmillään 20€/kg kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa tavaran kokonaispainosta puuttuvaan/vahingoittunutta kiloa kohti. (SDR on eri valuutoista muodostettu rahayksikkö, jonka arvo toimii laskuyksikkönä) Asiakas voi parantaa vakuutusturvaa ottamalla erillisen kuljetusvakuutuksen.

3.4 KunnonMuutto Oy:n korvausvastuuseen eivät sisälly elektroniset vahinkotapahtumat esim. tietokoneohjelmien/tiedostojen tuhoutumiset, johtojen yms. irrottamisesta tai asentamisesta esim. väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

3.5 KunnonMuutto Oy:n korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli vahingon voidaan osoittaa syntyneen seuraavista seikoista:

– Siirrettävä irtaimisto tai tilat joissa työskennellään eivät ole asianmukaisesti pakattu/suojattu. Pakkaus/suojaus ovat asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.

– Elektroniseen laitteeseen ei ole toimeksiannon aikana syntynyt selviä ulkoisia vaurioita.

– Siirrettävä irtaimisto on erityisen herkkä lämpötilan/kosteuspitoisuuden vaihteluille, esim. kasvit.

– Kuljetettavan irtaimiston huono kunto tai virheellinen kokoaminen ei mahdollista sen siirtämistä normaaleilla työmenetelmillä.

3.6 KunnonMuutto Oy:n korvausvastuu ei koske vaurioituneen tavaran tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

 1. Varastointipalvelut

4.1 Varastoinniksi luetaan kaikki ne varastointitapahtumat, joissa KunnonMuutto Oy ja asiakas ovat sopineet tavaroiden varastoinnista KunnonMuutto Oy:n tiloissa.

4.2 KunnonMuutto Oy:n varastossa ei saa varastoida ilman erillistä sopimusta: vaarallisia tai haitallisia aineita, lämpötilanvaihteluille herkkiä tavaroita, esim. kasvit, herkät taideteokset.

4.3 Mikäli laskutettu varastovuokra on ollut maksamatta yli kuukauden, on KunnonMuutto Oyllä oikeus päättää varastointisopimus.

4.4 KunnonMuutto Oy:llä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita asiakkaalle, mikäli varastointimaksuja on maksamatta. Mikäli varastointimaksuja ei saada asiakkaalta perittyä, on KunnonMuutto Oy:llä oikeus myydä noutamatta jätetyt tavarat.

 1. Laskutusehdot

5.1 Varastointipalvelut laskutetaan kuukausittain tai sopimuksen mukaan.

5.2 Mikäli sovittuun työsuoritukseen sisältyy välivarastointia, tulee vähintään 50% muuttolaskusta suorittaa välittömästi välivarastoinnin alettua.

5.3 KunnonMuuton laskutus perustuu Suomen ulkopuolella tapahtuvissa ja ulkopuolelle suuntautuvissa muutoissa aina asiakkaan tavaroiden tilavuuteen ja painoon sekä tilattuihin lisäpalveluihin ellei toisin sovita asiakkaan ja KunnonMuutto Oy:n edustajan kanssa.

5.4 Työsuorituksen oletettava loppusumma veloitetaan aina puoliksi ennen työsuoritusta. KunnonMuutto Oylla ei ole velvollisuutta suorittaa työsuoritusta ennen kuin maksusuorite näkyy KunnonMuutto Oyn tilillä. Yritysasiakkailla maksu laskutetaan työsuoritteen jälkeen. Maksuehto on 14 päivää. Viivästyskorko noudattaa Suomen pankin vahvistamaa sen hetkistä viivästyskorkoa.

Jos tilaavalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on maksuhäiriömerkintä voi KunnonMuutto Oy vaatia työsuorituksesta etukäteismaksua koko muuton oletettavan loppusumman verran.

Toimitusehdot päivitetty 19.6.2023

Etkö löydä etsimääsi? Jätä meille yhteydenottopyyntö!